ARI at a glance

ARI was founded in 2009 in response to the influx of Armenian refugees in Kashatagh and Nor Shahoumian ...

Read More

Agroloans

ARI collaborates with organizations operating in the Kashatagh and Shahumyan regions in an effort to...

Read More

Ariavan

Just like all other loan products developed by ARI, ARIAVAN is guaranteed by the NKR Government, thus making...

Read More

Events

Armenian Lebanese Members

Իր հիմնադրութենէն երեք տարի ետք, Արցախ Ռուց Ինվեսթմընց (ԱՌԻ) ընկերութիւնը երէկ երեկոյեան ժամը 8:00-ի


Start Time: 8:00 am , Start Date: 08/14/2016 Location: Taxsas

Image Gallery

Latest News

Ներդրում՝ միանվագ օգնության փոխարեն

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=MwvN-A4qZ6w[/embed] Լիբանանցի գործարարներ Բենիամին Պչաքճեանը և Մասիս Ալեքսանդրեանը 2009թ. հիմնադրել են «Արցախ Րութս Ինվեսթմենթս» ընկերությունը, որը ն